BUDŻET

poniedziałek, 11, styczeń 2016

Odsetki za zwłokę

Jaki rodzaj odsetek (podatkowe czy ustawowe) należy naliczyć od nieterminowej płatności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z terenu innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie gminy obciążającej ?

Poniżej wyrok TK dotyczący odsetek cywilnoprawnych w takich sprawach tj sprawach o charakterze administracyjno – cywilny – może dotykać też takich zagadnień jak diety radnych, ekwiwalenty czy wynagrodzenia członków GKRPA 

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 – Pojęcie „sprawy cywilnej”.

Z uzasadnienia

 Ze względu na konstytucyjną gwarancję prawa do sądu ustawodawcy zwykłemu pozostaje jedynie swoboda wyboru właściwej drogi sądowej – przed sądem powszechnym lub administracyjnym. Z art. 177 Konstytucji wynika, że w razie braku wskazania, iż w konkretnej sprawie właściwy jest inny sąd, sprawę powinien rozpoznać merytorycznie sąd powszechny.

 W zakresie użytego w art. 1 k.p.c. pojęcia „sprawa cywilna” mieszczą się także roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowią akty administracyjne, w szczególności roszczenia o odsetki od należnych, a nie wypłaconych w terminie świadczeń. Nieterminowość w wykonaniu świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku administracyjnoprawnego stanowi bowiem zdarzenie cywilnoprawne, a przy tym ustawa nie przewiduje właściwości sądownictwa administracyjnego do orzekania o cywilnoprawnych skutkach niewykonania lub nienależytego wykonania decyzji administracyjnej. 

wtorek, 01, grudzień 2015

Wydatki na cmentarze.

Stowarzyszenie z terenu Gminy złożyło wniosek o udzielenie dotacji na "Przebudowę budynku gospodarczego na kaplicę pogrzebową ". Na ten cel stowarzyszenie wydzierżawiło na 25 lat grunt wraz ze starym budynkiem od parafii. Gmina na swoim terenie ma tylko cmentarze parafialne.  Czy możliwe jest udzielenie dotacji na wyżej opisane działanie ?

 

W mojej ocenie nie. Jeżeli gmina nie ma własnego cmentarza to nie też podstaw do dokonywania wydatków na kaplice cmentarną.

Zgodnie z zapisami art.5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, z dniem 1 września 2016 oddział przedszkolny w szkole podstawowej staje się przedszkolem. Jak prawidłowo zaplanować budżet na 2016 rok. Czy ująć całość wydatków w 80103 a później zmienić na 80104 czy od razu winno się zaplanować na 4 miesiące w odpowiednim rozdziale ?

W mojej ocenie winno się już zaplanować wszystkie wydatki związane z przedszkolem na 4 miesiące - nie mamy tu bowiem dowolności utworzenia jednostki tak jak przy centrach usług wspólnych tylko musimy wyodrębnić przedszkole.

 

Czy zgodnie z art. 259 ust 2 ustawy o finansach publicnych można zmienić przeznaczenie rezerwy na zarządzanie kryzysowe ?

Kwestia ta do niedawna budziła szereg kontrowersji. Myślę że zostały one zakończone wyrokiem WSA w Krakowie z dnia 20 maja 2015 r sygn. I SA/Kr 549/15. gdzie Sąd stwierdził:   

"W ślad za Naczelnym Sądem Administracyjnym podnieść zatem należy , że brak było podstawy prawnej do rozdysponowania środków z rezerwy celowej utworzonej na podstawie art. 26 ust 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, na inny cel niż ten na jaki rezerwa została utworzona. Zgodnie z tym przepisem na organy samorządu terytorialnego został nałożony obowiązek utworzenia w budżecie danej jednostki rezerwy celowej na realizacje zdań własnych zakresu zarządzania kryzysowego. Obligatoryjny charakter rezerwy na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego wyklucza możliwość dokonania zmiany jej przeznaczenia na podstawie art. 259 ust 2 ustawy o finansach publicznych".

 

Podsumowując przepis art. 259 ust 2 ustawy o finansach publicznych ma zastosowanie jedynie do rezerw nieobowiązkowych zaś rezerwa na zarządzanie kryzysowe jest rezerwa obligatoryjną.  

czwartek, 15, październik 2015

Pomoc rzeczowa na dokumentację projektową

Czy gmina może opracować dokumentację na chodnik wzdłuż drogi powiatowej i mieć u siebie wydatek w rozdz. 60014 ? Czy dać Powiatowi pomoc finansową na ten cel ? Wiąże się to z tym, że Powiat robi drogę a Gmina daje dotację jako pomoc finansową (§ 6300) do drogi a chodników nie robią bo nie ma dokumentacji. 

Jest to możliwe pod warunkiem podjęcia wcześniej uchwały przez Radę Gminy o udzieleniu powiatowi  pomocy w formie rzeczowej (wtedy zaistnieje podstawa do sfinansowania i przekazania dokumentacji). Można też udzielić pomocy finansowej z przeznaczeniem na opracowanie takiej dokumentacji przez powiat.