poniedziałek, 11 styczeń 2016 14:17

Odsetki za zwłokę

Jaki rodzaj odsetek (podatkowe czy ustawowe) należy naliczyć od nieterminowej płatności z tytułu zwrotu kosztów utrzymania dziecka w przedszkolu publicznym z terenu innej gminy uczęszczających do przedszkola na terenie gminy obciążającej ?

Poniżej wyrok TK dotyczący odsetek cywilnoprawnych w takich sprawach tj sprawach o charakterze administracyjno – cywilny – może dotykać też takich zagadnień jak diety radnych, ekwiwalenty czy wynagrodzenia członków GKRPA 

Wyrok z 10 lipca 2000 r., SK 12/99 – Pojęcie „sprawy cywilnej”.

Z uzasadnienia

 Ze względu na konstytucyjną gwarancję prawa do sądu ustawodawcy zwykłemu pozostaje jedynie swoboda wyboru właściwej drogi sądowej – przed sądem powszechnym lub administracyjnym. Z art. 177 Konstytucji wynika, że w razie braku wskazania, iż w konkretnej sprawie właściwy jest inny sąd, sprawę powinien rozpoznać merytorycznie sąd powszechny.

 W zakresie użytego w art. 1 k.p.c. pojęcia „sprawa cywilna” mieszczą się także roszczenia dotyczące zobowiązań pieniężnych, których źródło stanowią akty administracyjne, w szczególności roszczenia o odsetki od należnych, a nie wypłaconych w terminie świadczeń. Nieterminowość w wykonaniu świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunku administracyjnoprawnego stanowi bowiem zdarzenie cywilnoprawne, a przy tym ustawa nie przewiduje właściwości sądownictwa administracyjnego do orzekania o cywilnoprawnych skutkach niewykonania lub nienależytego wykonania decyzji administracyjnej. 

Czytany 94 razy