DOTACJE

Czy ogłoszenie konkursu na dotacje w zakresie rozwijania sportu w gminie na podstawie ustawy o sporcie oraz na podstawie uchwały gminy w tym zakresie, można ogłaszać na podstawie prowizorium budżetowego (projektu uchwały budżetowej przekazanej organowi stanowiącemu) ? Czy zapis w uchwale gminy: "Wysokość dotacji przeznaczona na finansowanie sportu ustalana jest na dany rok w uchwale budżetowej miasta" oznacza, że dopiero po przyjęciu uchwały przez Radę można ogłosić konkurs, czy też można to zrobić na podstawie prowizorium budżetowego z zapisem w ogłoszeniu o konkursie: "Wysokość środków jest prognozowana a ostateczny limit wydatków zostanie określone w uchwale budżetowej".

Można - najważniejsze jest żeby w momencie podpisania umowy mieć plan. Plan niezależnie czy to jest uchwalony budżet czy projekt zaczyna działać dopiero 1 stycznia roku budżetowego. Jedyne ryzyko że rada nie uchwali nam wydatków i mogą pojawić się roszczenia o zawarcie umowy ze strony oferentów. Należałoby zatem dopisać  - zastrzec - w ogłoszeniu o konkursie również taką możliwość.

Nie ma takiego obowiązku. Jak ktoś pamięta początki ustawy o pożytku to na dotację miało być odrębne konto – miało to o tyle sens, że pozwalało łatwo ustalić sposób wykorzystania dotacji.  Później z tego zrezygnowano a szkoda bo moim zdaniem zgodnie z art. 251 ust 4 ufp. wykorzystanie dotacji następuje poprzez zapłatę za zrealizowane zadania. Osobne konto pozwalałoby uniknąć sytuacji kiedy dotacja staje się refundacją – niezgodnie zresztą z ww. przepisem ale zgodnie z powszechną praktyka narzucaną przez sektor rządowy.

Na wyodrębnionym rachunku zostały określone źródła dochodów m.in. wpłaty za wyżywienie oraz określone przeznaczenie dochodów na zakup wyżywienia ? Czy do obliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli zastosowana formuła polegająca na odjęciu od kwoty wydatków na jednego ucznia wpłat rodziców za wyżywienie i dodatkowe godziny jest prawidłowa.

 

Jeżeli będziemy posługiwali się logiką - a przy tej „dziurawej” ustawie musimy - to nie ma podstaw odliczania wpłat rodziców gdyż wpłaty od rodziców gromadzone na RDW nie wpływają na wysokość wydatków będących podstawą obliczenia dotacji (Uwaga. Dotyczy to tylko jednostek z art. 90 bo w art. 80 mówi się o wydatkach ponoszonych w przedszkolach  - bez sformułowania odwołującego się do budżetu).  

czwartek, 29, październik 2015

Zwrot dotacji przez zakład budżetowy

 

Czy samorządowy zakład budżetowy musi zwrócić dotację celową przekazaną z budżetu gminy na realizacje zadania inwestycyjnego, jeżeli nie wykona zadania do końca 2015r.

Musi – każda dotacja (przedmiotowa, podmiotowa, celowa) podlega tym samy zasadom wykorzystania, rozliczenia i zwrotu o którym mowa w art. 251 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 

 

 

 

Wydajemy decyzję o zwrocie dotacji wykorzystanej niezgodnie z jej przeznaczeniem. Czy zawarta umowa na przyznanie dotacji ma charakter cywilnoprawny? Co w momencie gdyby wójt chciał umorzyć tą kwotę? Czy wtedy ta zaległość jest traktowana jako zaległość publicznoprawna czy cywilnoprawna?
Gmina posiada uchwałę rady w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie - Czy do takiej zaległości ta uchwała ma zastosowanie?

 

 

Zgodnie z art.  60. ustawy o finansach publicznych:

"Środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego:

1) kwoty dotacji podlegające zwrotowi w przypadkach określonych w niniejszej ustawie"

Zgodnie z kolei z art. 252 ust 1 pkt 1 ww. ustawy zwrotowi podlegają kwoty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Jest to zatem należność o charakterze publicznoprawnym i może umarzana w trybie właściwym dla tego rodzaju należności czyli przez Wójta na podstawie wspomnianego art 60 w zw. z art 64 w zw. z art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Z tej samej umowy moglibyśmy mieć do czynienia z należnościami o charakterze cywilno-prawnym np.  z tytułu kar umownych lub rozwiązania umowy - wtedy miałaby zastosowanie uchwała o której wspomniano w pytaniu bowiem dotyczy ona umrzarzania należności o charakterze cywilno - pranym. O tych należnościach jest mowa w art. 55 ustawy o finansach publicznych zaś sama uchwała jest podejmwana na podstawie art 55 ust 2 tej ustawy.