WPF

Potwierdzam. Dla obliczenia wskaźnika roku budżetowego obowiązujący jest przepis art. 243 ust 2 w brzmieniu "Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych."

Ratio legis tego przepisu jest takie że do czasu uchwalenia budżetu (maksymalnie koniec stycznia roku budżetowego) nie są znane dane dotyczące wykonania roku poprzedzającego - stąd ustawodawca zastosował takie rozwiązanie.  Nie ma również podstaw prawnych do żądania przez RIO aktualizacji tego wskaźnika do wykonania (kiedy już jest znane). Przepis art. 243 jest bowiem adresowany do organu stanowiącego i dotyczy uchwalania budżetu. Nie ma podstaw ani możliwości do zmuszenia organu stanowiącego do zmiany uchwalonego budżetu zwłaszcza w sytuacji kiedy jest on już wykonywany. 

Czy wpływy ze sprzedaży drzewa z lasów gminnych (mienie gminne) należy wykazywać w klasyfikacji budżetowej 020 02001 paragraf 0870 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych? A zatem w WPF wykazywać w kolumnie 1.2 i 1.2.1 - dochody ze sprzedaży majątku ?

 

 

Dokładnie tak.

czwartek, 29, październik 2015

Wiersz 9.7.1. prognozy na rok budżetowy

Czy w projekcie WPF na rok 2016 w kolumnie 9.7.1 może wystąpić NIE

Może, dla obliczenia wskaźnika roku budżetowego obowiązujący jest przepis art. 243 ust 2 w brzmieniu "2. Przy obliczaniu relacji, o których mowa w ust. 1, dla roku poprzedzającego rok budżetowy przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Do obliczenia relacji dla poprzednich dwóch lat przyjmuje się wartości wykonane wynikające ze sprawozdań rocznych."

Ratio legis tego przepisu jest takie że do czasu uchwalenia budżetu (maksymalnie koniec stycznia roku budżetowego) nie są znane dane dotyczące wykonania roku poprzedzającego - stąd ustawodawca zastosował taki wyjątek.

Nie ma również podstaw żądania aby jednostka samorządu a dokładnie jej organ stanowiący aktualizował budżet po tym jak dane dotyczące wykonania są znane. Budżet jest wykonywany już od pierwszego stycznia i jego aktualizacja po prostu może już nie być możliwa (zostały zaciągnięte zobowiązania).